Menu Sluiten

Privacybeleid

Alle privacygevoelige informatie wordt door Stichting Groningen Orgelstad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van deze gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Stichting Groningen Orgelstad houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Stichting Groningen Orgelstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De stichting gebruikt persoonsgegevens alleen voor hetgeen waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld. Deze gegevens bewaren wij in onze administratie niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij deze gegevens met andere relaties delen, dan is dat alleen met relaties die tenminste dezelfde bescherming bieden aan uw gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Stichting Groningen Orgelstad verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Tevens heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orgelstad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerkingen
Stichting Groningen Orgelstad verwerkt uw persoonsgegevens om
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Delen van persoonsgegevens
Stichting Groningen Orgelstad verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Stichting Groningen Orgelstad gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Groningen Orgelstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Groningen Orgelstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@orgelstad.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren ze snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@orgelstad.nl.

Stichting Groningen Orgelstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Stichting Groningen Orgelstad
Postadres: Reitdiepskade 2, 9718 BP Groningen
Website: www.groningen-orgelstad.nl
E-mail: info@orgelstad.nl

X Sluiten
vrachtwagen theorie